سرطان مري ، سومين عامل مرگ و مير در بین ترکمنهای ایران

از ميان انواع سرطان‌ها، سرطان مري به عنوان سومين عامل مرگ و مير esophagus cancerدر بین ترکمنهای ایران (ساکن استانهای گلستان و خراسان) و ترکمنستان است و سالانه قربانيان زيادي مي‌گيرد. 
 بر اساس يافته‌هاي تحقيقاتي كه در آخرين شماره مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان به چاپ رسيده است، سرطان مري يكي با بيش از ‪ ۳۰۰هزار مورد جديد در سال يكي از ‪ ۱۰سرطان شايع در سطح جهان است و شواهد اخير بيانگر افزايش شيوع آن مي‌باشد.

اين تحقيق مشترك از سوي دكتر «مصطفي رقيمي» دانشيار گروه زمين شناسي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و دكتر «مريم رمضاني مجاوري» پزشك عمومي و كارشناس كلينيك مديريت درمان سازمان تامين اجتماعي گلستان با عنوان «سرطان مري از ديدگاه زمين شناسي پزشكي در استان گلستان» انجام شده است.

اين مطالعه به بررسي نهشته‌هاي لسي ( نوعي رسوبات بادي )از ديدگاه زمين شناسي پزشكي براي تشخيص و پيش بيني سرطان مري در استان گلستان پرداخته است.

تنوع جغرافيايي در شيوع سرطان مري بيش از هر سرطان ديگر ديده مي‌شود به طوري كه اين سرطان از شمال ايران تا شمال چين گزارش شده است و به عنوان «كمربند سرطان مري» ناميده مي‌شود و استان گلستان نيز بر روي اين كمربند قرار دارد.

شيوع بالاي سرطان مري در بخش‌هاي شمالي ايران در اوايل دهه ‪ ۱۹۷۰ميلادي گزارش شد و تاكيدي بر شيوع زياد سرطان مري در بخش شرقي شهر گنبد(استان گلستان) با ميزان شيوع ‪ ۱۰۹در يكصد هزار نفر در مردان و ‪ ۱۷۴در يكصد هزار نفر در زنان داشت.

در حاليكه اين ميزان شيوع، با حركت به سمت غرب در طول حاشيه جنوبي درياي خزر، (در طول استان مازندران و داخل استان گيلان، منطقه‌اي بسيار مرطوب با شاليزارهاي برنج و باغ‌هاي پرتقال) كاهش مي‌يابد و ميزان بروز اين بيماري در اين مناطق در زنان كمتر از ‪ ۱۰در يكصد هزار و در مردان حدود ‪ ۲۰در يكصد هزار نفر است.

اما در استان گلستان در سال ‪ ۱۳۸۲از ‪ ۶۸۲بيمار اوليه كه به مركز «بيماري‌هاي گوارشي كلينيك اترك گنبد » ارجاع شده بودند، در ‪ ۳۷۰مورد به طريق بافت شناسي وجود سرطان تائيد گرديد كه ‪ ۶۰درصد آنها به «كارسنيوم سلول سنگفرشي مري» مبتلا بودند و اين يافته مشابه تحقيق انجام شده در ايالت «لينشين» چين بود كه يكي از مناطق داراي ميزان بروز بالاي كارسينوم سلول سنگفرشي(‪ (SCCاست.

سرطان‌هاي مري دو نوع اصلي كارسينوم سلول سنگفرشي مري(‪ (SCCو آدنو كارسينوم مري (‪ (ACرا شامل مي‌شود، كارسينوم سلول سنگفرشي مري در مناطق كمربند آسيا از بخش شرقي تركيه شروع شده ودركشورهاي ازبكستان، تركمنستان، قرقيزستان، ايران، عراق و در بخش‌هاي شمالي چين امتداد مي‌يابد و در بخش جنوبي و شرقي آفريقا و شمال غرب فرانسه شايع است، حال آنكه شيوع آدنوكارسينوم مري در ايالات متحده بوده و هر سال نيز در حال افزايش است.

بر اساس يافته‌هاي تحقيقاتي، بسياري از عوامل خطرزا در علت شناسي سرطان مري نقش دارند، با توجه به تنوع مناطق از لحاظ جغرافيايي، استفاده از «ناس» و «استعمال مواد مخدر» عواملي مي‌باشند كه در جنوب شرق آسيا و منطقه درياي خزر وجود دارد.

از مهمترين علتهاي سرطان مري در ايران، فقدان مواد غذايي تازه و سيزيجات و طيفي از عادات و رفتارها و در مواردي ديگر مصرف گندم، استفاده از مواد مخدر، نوشيدن چاي داغ و جويدن ناس از عوامل خطرزايي سرطان مري در شمال ايران دانسته شده است.

اما مطالعات انجام شده در خصوص سرطان مري در استان گلستان، نوع سرطان مري غالب را از نوع كارسينوم سلول سنگفرشي مري گزارش نموده است كه در نواحي پر خطر در شرق استان قرار دارد.

طبق همين تحقيقات، در اين ناحيه احتمالا مصرف توتون، ناس، الكل و مواد مخدر عامل اصلي بروز كارسينوم سلول سنگفرشي مري (‪ SCC)نمي‌باشند كه كشف عوامل خطر با ميزان بسيار بالاي اين نوع سرطان(‪ (SCCدر اين منطقه را نيازمند بررسي‌ها و مطالعات بيشتري كرده است.

طبق اين بررسي، از آنجا كه پراكنش سرطان مري منطبق بر نهشته‌هاي لسي جهان است و به خصوص كمربند سرطان مري نيز با كمربند نهشته‌هاي لسي جهان همخواني دارد، احتمال مي‌رود كه ارتباط تنگاتنگي بين نهشته‌هاي لسي و بروز برخي از بيماري‌هاي اندوميك مانند سرطان مري وجود داشته باشد، از اين رو نهشته‌هاي لسي به عنوان يكي از عوامل خطرزا در علت شناسي سرطان مري از ديدگاه زمين شناسي پزشكي مورد بررسي قرار گرفته است.

بر طبق شواهد زمين‌شناسي پزشكي، شايد نهشته‌هاي لسي استان گلستان را بتوان به دليل تاثير كاني‌هاي رسي بر چرخه بيوشيميايي، وجود سيليس بالا در تركيبات شيميايي نهشته‌هاي لسي و ارتباط مستقيم اندازه دانه‌ها را به عنوان علت شيوع سرطان مري در نظر گرفت به طوري كه تغييرات شيوع سرطان مري در ‪۳۰ سال اخير در استان هنوز بيانگر درصد بالاي شيوع سرطان مري در بخش شرقي آن كه داراي گستردگي زيادي از نهشته‌هاي لسي است، مي‌باشد.

نهشته‌هاي لسي در استان گلستان بيش از سه هزار و ‪ ۲۰۰كيلومتر مربع وسعت دارد، بخش زيادي از شهرهاي «كلاله، مراوه تپه، گنبدكاووس، مينودشت، تركمن، آق‌قلا و شهر گرگان» روي نهشته‌هاي لسي و مناطق جلگه‌اي اراضي پست شمالي استان قرار گرفته‌اند، جمعيت اين منطقه بر طبق برآورد سال ‪ ۱۳۸۲در حدود ‪ ۵۶۷هزار و ‪ ۱۹۸نفر در مناطق لسي و خاك‌هاي شور مي‌باشد.

در اين مطالعه نمونه‌برداري از نهشته‌هاي لسي استان گلستان از شرق به غرب انجام شده، نمونه‌هاي جمع‌آوري شده براي شناسايي كاني‌هاي موجود، مورفولوژي سطحي كاني‌ها و تجزيه شيميايي به ترتيب از روش پراش پرتوايكس (‪،(XRD ميكروسكوپ الكتروني روبشي(‪ (SEMو انرژي پراكندگي تجزيه اشعه ايكس (‪(EDAX استفاده شد.

نتايج حاكي از آن است كه فراواني سيليس و ميانگين اندازه دانه در لس‌هاي گلستان از همبستگي بالايي برخوردار است، بر اساس مطالعات انجام شده، جهت اصلي حركت توده‌هاي هواي قطبي و بادهاي محلي، جهت شمال شرق به طرف جنوب غرب به عنوان روند بادهاي غالب در تشكيل لس‌هاي شمال ايران شناخته شده است.

مطالعات صورت گرفته روي تغييرات جانبي اندازه ذرات و كاني شناسي به منظور تعيين جهت بادهاي غالب در تشكيل رسوبات لس، در استان گلستان نيز همخواني داشته و بين اندازه دانه‌بندي لس‌ها با سرطان مري ارتباط وجود دارد.

اما كاني‌هاي غالب رسي در نهشته‌هاي لس‌هاي استان گلستان، ايليت و كلريت است كه به صورت اوليه در لس‌هاي منطقه، وجود يك آب و هواي سرد و خشك را براي منشاء اين نهشته نشان مي‌دهد.

ميانگين مقادير كاني رسي در استان گلستان در حدود ‪ ۹/۲درصد است كه در قياس با ميانگين تركيب كاني‌شناسي لس‌هاي مناطق مختلف جهان قابل توجه است، ارتباط برخي از خصوصيات لس از جمله افزايش مقدار كاني رسي كه ممكن است بر چرخه بيوشيميايي تاثير گذاشته و سبب تغييرات در چرخه غذايي گردد، مي‌تواند شيوع زياد سرطان مري را در بر داشته باشد.

همچنين مطالعاتي روي آردهاي مناطق استان گلستان انجام شده كه نشان مي‌دهد فيبرهاي سيليسي ظريفي در دانه‌هاي برخي از علف‌هاي معمولي هرز به وجود مي‌ايد، اين فيبرها از نظر اندازه و شكل شبيه فيبرهاي معدني (آزبست) است و فيبرهاي سيليسي با منشاء گياهي مي‌تواند درعلت شناسي سرطان مري در ايران دخالت داشته باشد.

در مطالعات ‪ SEMوجود دانه‌هاي كوارتز كه در مجاورت آن كاني رسي ايليت در كنار كلسيت كاملا مشهود است، ذرات كوارتز با گوشه‌هاي زاويه دار و كاني كلسيت به صورت مدور و كاني ايليت نيز به صورت توده‌اي ديده مي‌شود، لذا شايد كاني‌هاي سيليكاته و وجود فيبرهاي سيليسي با منشاء معدني و ذرات كوارتز با گوشه‌هاي زاويه دار در نهشته‌هاي لسي در استان از دلايل سرطان مري با شيوع بالا باشد.

با اين حال اين يافته تحقيقاتي تاكيد مي‌كند كه كشف عوامل خطر با ميزان بسيار بالاي اين نوع سرطان (كارسينوم سلول سنگفرشي مري) در اين منطقه نياز به بررسي و مطالعات بيشتري دارد و اين پژوهش تنها سرطان مري را با ديدگاه زمين شناسي مورد بررسي قرار داده است.

ایرنا

Posted on دسامبر 1, 2005, in کل مطالب, پزشکی به زبان ساده, دستگاه گوارشی. Bookmark the permalink. 17 دیدگاه.

 1. سرطان مري عبارت است از رشد بافت سرطاني در مري كه در آن سلول ها بدون كنترل شروع به تقسيم مي كنند. سرطان هايي كه در مري آغاز مي شوند معمولاً در 13 پاييني مري در جايي كه مري در قفسه سينه طي مسير مي كند رخ مي دهند. سرطان مري در افراد بيشتر از 50 سال و در هر دو جنس ايجاد مي شود اما در مردان شايعتر است .
  علايم شايع
  مشكل يا درد به هنگام بلع
  كاهش وزن سريع
  استفراغ مخاط خون آلود
  علل
  ناشناخته هستند. اكثر سرطان هاي مري از خود مري آغاز مي شوند، اما در بعضي موارد هم ، سرطان از جاي ديگر به مري گسترش مي يابد. سرطان مري ارثي نيست .
  عوامل افزايش دهنده خطر
  سيگار كشيدن
  سوء مصرف الكل
  سابقه وجود تومور در سر و گردن
  بيماري سلياك
  فتق معده
  تنگي مري
  كمبود آهن
  ترش كردن مزمن
  پيشگيري
  سيگار نكشيدن
  هرگز الكل ننوشيد.
  در صورت بروز هرگونه اختلال گوارشي كه بيش از 5 روز طول بكشد به پزشك مراجعه نماييد.
  عواقب موردانتظار
  اين بيماري در حال حاضر علاج ناپذير است . تشخيص زودهنگام و درمان تهاجمي تنها شانس بقاي فرد به شمار مي روند. در هر صورت ، مي توان علايم را رفع نمود يا تحت كنترل درآورد.
  تاكنون چند مورد سرطان مري وجود داشته كه سرطان بدون هيچ دليل مشخصي خوب شده است . تحقيقات در رابطه با علل و روش هاي درماني اين بيماري ادامه دارند، بنابراين اميد مي رود كه درمان هاي روزبه روز بهتري ابداع شوند و نهايتاً بتوان اين سرطان را معالجه نمود.
  عوارض احتمالي
  اگر درمان فوراً آغاز نشود، سرطان مري سريعاً به ريه ها و كبد گسترش مي يابد.
  درمان

  اصول كلي
  براي تشخيص اقدامات زير ممكن است انجام شوند: نمونه برداري از تومور؛ عكس برداري از دستگاه گوارش فوقاني (از جمله مري )؛ سي تي اسكن ؛ ازوفاگوسكوپي (با استفاده از يك نوع وسيله براي ديدن داخل مري كه سر آن يك منبع نوري قرار دارد).
  درمان سرطان مري عبارت است از جراحي ، اشعه درماني ، شيمي درماني ، يا تركيبي از آنها
  داروها
  امكان دارد داروهاي ضد درد يا مخدرها براي رفع درد تجويز شوند.
  آرام بخش ها براي كم كردن اضطراب
  گاهي داروهاي ضد سرطان
  آنتي كولينرژيك ها يا مسدودكننده هاي كانال كلسيم براي اسپاسم (گرفتگي ) مري
  فعاليت
  تا آنجا كه مي توانيد فعاليت خود را حفظ كنيد.
  رژيم غذايي
  غذاهاي نرم تا مايعات . از خوردن شكلات ، الكل ، و چربي پرهيز كنيد.
  پيش از جراحي امكان دارد نياز به حمايت مخصوص تغذيه اي وجود داشته باشد (گذاشتن لوله تغذيه در معده و دادن رژيم اختصاصي از اين راه ).
  در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
  اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان علايم سرطان مري را داريد، خصوصاً مشكل در بلع
  اگر علي رغم درمان ، درد بدتر و غيرقابل تحمل شود.
  اگر دچارعلايم جديد وغيرقابل توجيه شده ايد . داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي به همراه داشته باشند.

  • Dr. Serdar دکتر سردار

   به اطلاع کاربران گرامی میرساند : نظرات از جانب من در کامنتها تنها با عنوان Dr. Serdar دکتر سردار اعتبار دارند .

 2. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : من دختری 26ساله هستم اما سینه های بسیارکوچکی دارم واین مسئله مرا به شدت نگران کرده است ایا راه حلی برای درمان ان وجود دارد؟

  دکتر : با سلام و تشکر روشهای جاحی برای این کار توسط فوق تخصص جراحی پلاستیک وجود دارد ولی بدون بررسی و مشورت کامل و اطلاع از نتایج و عوارض، این کار را توصیه نمیکنم.جهت استفاده از داروهای هورمونی، با فوق تخصص غدد مشورت کنید.

 3. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : با سلام.پدرم سرطان ریه داشت.پس از شیمی درمانی و محو توده سرطانی و سپس پرتو درمانی متاسفانه سرطان به مغز متاستاس داد.بعد از رادیوتراپی روی مغز دکتر میخواهد با استفاده از دارو شیمی درمانی روی مغز را شروع کند آیا با استفاده از هومیوپاتی میتوان پدرم را درمان کرد؟ منتظر جواب جنابعالی هستم.

  دکتر : میتوان از هومیوپاتی بعنوان درمان کمکی استفاده کرد.

 4. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : من وقتی درخیابان باهمسرم می باشم ازاینکه اوبه زنهای دیگرتوجه نشان می دهدوبه آنهانگاه می کندخیلی ناراحت می شوم لطفا»مراراهنمایی کنید

  دکتر : حتما به یک روانشناس بالینی با تجربه و کارامد مراجع نمائید چون حساسیت شما موجب موجب ایجاد فاصله با همسرتان می شود .

 5. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : من 25 سال دارم و مدت یک سال است که ازدواج کردهام ولی به مدت 1 روز است که در اثر فشار دادن از سینه ام شیر می آید.من تا 3 ماه پیش از قرص مارولون استفاده می کردم ولی در حال حاضر طبیعی پیشگیری می کنم.خیلی متشکر می شوم اگر دلیل شیر آمدن را به من بگوئید.

  دکتر : تحريك فيزيكي يا بعضي داروهاي هورموني ميتوانند باعث اين حالت شوند.اگر توده اي لمس شود يا ترشح خوني داشته باشيد لازم است به پزشك مراجعه نمائيد.

 6. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : نحوه عمل واریکسل و علت این بیماری لطفا دکتر هرچه میدونید کامل توضیح بذهید

  دکتر : علل متعددی دارد از ان جمله خرابی دریچهای وریدهای بیضه یا پس زدن خون وریدهای بیضه در اثر زیاد ایستادن نحوه عمل: چندین روش دارد که موقع تصمیم به عمل توضیح داده خواهد شد.

 7. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : با سلام و ادب آقای دکتر یک سوال در مورد اندازه آلت تناسلی و نگرانی که در من بوجود آورده تا حدی که مانع ار ازدواج کردنم شده می خوام از شما بپرسم. من 27 سال سن دارم که آلت تناسلی ام در حالت معمولی 8 سانتیمتر است و در نهایت بزرگی به طول 12 سانتیمتر و قطر آن هم 11 سانتیمتر است و این نگرانی شدیدی در من ایجاد کرده ؟ به طور کلی آیا راه حلی برای بزرگتر شدن آلتم چه از نظر طولی و چه از نظر قطری با دارو یا هر وسیله ای وجود دارد ؟ من خودم در مورد یک دستگاهی که به آلت می بندند چیز هائی شنیدم آیا صحت دارد ؟ ممنونم از لطف شما ؟

  دکتر : از هر نظر اندازه آلت شما طبعی است.

 8. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : بنده خانمي 32 ساله هستم . توده هاي بسيار ريز فيبروكيستيك در سينه راست و چپ خود دارم كه بوسيله ماموگرافي به وجود آنها پي بردم. البته گاهگاهي احساس تير كشيدن و بندرت درد هم داشتم. نظر پزشكم اين است كه نياز به درمان خاصي ندارم و تنها ويتامين E با دوز 100 ميل بطور روزانه مصرف مي كنم. ممنون مي شوم كه نقطه نظرات جنابعالي را نيز در اين زمينه بدانم. در ضمن لطفا مرا راهنمايي كنيد كه ( با عنايت به دردناك بودن ماموگرافي ) در چه فواصل زماني لازم است كه ماموگرافي انجام دهم . پيروز باشيد ساحل

  دکتر : با سلام و تشکر با نظر پزشک شما کاملا موافقم. هر 6 ماه جهت معاینه به ایشان مراجعه کنید و توصیه های ارائه شده در مقاله «سه اصل پایه در مراقبت از پستان » را به کار بندید. یک ماموگرافی پایه انجام دهید و در صورت طبیعی بودن آن و معاینات و نداشتن سابقه فامیلی، از 40 سالگی به بعد بطور سالانه این کار را انجام دهید.

 9. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : سلام.من مشکلی دارم که نمی تونم به دندانپزشک مراجعه کنم وان ترس شدید از امپول است من 19 سالم است و حتی والدینم هم از دست من عاصی شدم من را ر اهنمایی کنید لطفا

  دکتر : سلام شما می توانید به دندانپزشکانی مراجعه کنید که تحت بیهوشی عمومی برای شما درمان دندانی لازم را انجام می دهند. البته ابتدا لازم است معاینه شوید تا نیازهای درمانی شما مشخص شود. با تشکر

 10. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : با سلام.دختری 30 ساله هستم از سال 73 غده ای در سینه راستم وجود دارد که به تدریج بزرگ شد بعضی اوقات تیر می کشد .لطفا مرا راهنمایی کنید که آیا این غده ممکن است سرطان یاشد؟

  دکتر : با سلام و تشكر توصيه ميكنم با مراجعه به متخصص جراحي اين توده را خارج گردد و با مراجعه به پاتولوژيست نوع ضايعه مشخص شود.

 11. پرسش پاسخ کوتاه

  سوال : با سلام یکسری از قرص های لاغری هستند که در باشگاه بدنسازی بعضی از مربی ها میدهندو دوستان مصرف کردن و لاغر شدن اما می خواستم بدانم که آیا عوارض دارن ..اسم قرص ها یادم رفته اما قیمت سی هزار تومان است

  دکتر : سلام،اين قرصها مكانيزم هاي متعدد دارند.بعضي شان قرصهاي ضد افسردگي هستند،بعضي مثل مت فورمين جذب قند را كم ميكنند،بعضي مثل ارليستات (زنيتول)،از جذب چربي در روده مي كاهند.بعضي هم فيبر خالص هستند و كلا جذب قند و چربي و البته در كنار آن جذب بعضي املاح مفيد مثل كلسيم را ميكاهند.ميتوانم بگويم هيچ كدام كاملا بي ضرر نيستند و هر كدام عوارض جانب خود را دارند.قرصهاي شيميايي فقط براي افراد با چاقي خطرناك كه خطر بيماريهاي ديگر با اين چاقي در آنها افزايش يافته توصيه ميشوند نه در همه افراد. اگر من باشم به هيچ وجه قرص لاغري نمي خورم!شما هم نخوريد.

 12. با عرض سلام
  من در خارج كشور زندكى مى كنم و يكي از دوستانم دجار سرطان سينه شده است . مي خواهم بدانم قيمت معالجه ي اين بيماري از نوع خوشخيم در داخل ايران جقدر است .
  با تشكر

 13. سلام دكتر عزيز. چرا به سوالم جواب نداديد؟ من بعد از عمل تغيير جنسيت ميتونم زنم رو حامله كنم.شنيدم ميشه بچه رو كاشت درسته؟

 14. دوست خوبم از وضعیت جسمی شما هیچ اطلاعی ندارم . اگر ارگان شخصی نتواند اسپرم تولید کند امکان باردار کردن به روش طبیعی وجود ندارد .
  بله میشود کاشت و برای اینکار از روش آزمایشگاهی استفاده میشود و نتیجه معمولا مثبت است .
  کامیاب باشید .

 1. بازتاب: التهاب راست روده (پروكتيت اولسراتيو) ، درد و خونریزی از مخرج « Dr. Serdar دکتر سردار

 2. بازتاب: التهاب راست روده (پروكتيت) ، درد و خونریزی از مخرج « Dr. Serdar دکتر سردار

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: